Paritta Pali Buddhist
Paritta Suci

ARADHANA DEVATA (Mengundang Para Dewa)

08/06/2017 budikho 0

Paritta Suci : Aradhana Devata (Mengundang Para Dewa) Samantā cakkavāḷesu atrāgacchantu devatā, saddhammaṁ munirājassasuṇantu sagga-mokkhadaṁ. Sagge kāme ca rūpe girisikharataṭecantalikkhe vimāne, dīpe raṭṭhe ca gāme taruvana-gahanegeha-vatthumhi khette. Bhummā cāyantu devā jala-thala-visameyakkha-gandhabba-nāga, tiṭṭhantā santike yaṁ muni-vara-vacanaṁsādhavo […]